ತುಳುವೆರೆ ಬದ್ ಕ್ ಡ್ ಸುಗ್ಗಿದ ಪುನ್ನಮೆ - Mahanayaka

ತುಳುವೆರೆ ಬದ್ ಕ್ ಡ್ ಸುಗ್ಗಿದ ಪುನ್ನಮೆ

karungolu
26/06/2024

ಬರವು: ಸತೀಶ್ ಕಕ್ಕೆಪದವು


Provided by

ಸುಮಾರ್ ನಾಲ್ನೂತ್ತೈವ ವೊರ್ಸೊಲೆ ಪಿರಾಕ್ ಡ್, ತುಲುನಿಲೊತ ಸತ್ಯೊಲಾದ್, ತನುಕ್ಕುಲು ಬಾಳಿಂಚಿ ಕಾಲೊಡು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನೊಗಾದ್ ಪುನೆದ್, ದೊಂಕೊಲ್ಮೆದ ಗೇನೊಗು ಕಿಟಿಕಾರ್ ದ್, ಅಪ್ಪೆ ಮನಸ್ ದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಗೆಯಿನ ತುಳುವ ಬೀರೆರ್ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲು ಕಾನದ – ಕಟದೆರೆ ಬದ್ ಕ್ ದ ಪೊರುಂಬಾಟೊದ ಕಿನ್ಯ ಭಾಗೊನೆ “ಕರುಂಗೋಲು” ಪಾಡ್ದನ.

ಬಿರುವ ಬೀರೆರ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರ್, ಮುಗೇರ ನನ್ಕೆ ಬಾವೆ ಕೇಲದ ಪೆರ್ನೆ – ಎನ್ಮೂರ ದೆಯ್ಯು ಮೊಕುಲೆರ್ದ್ ದುಂಬು ಪುಟ್ಟಿನ ಕಾನದ – ಕಟದೆರ್ ಒಂಜೇ ಮೂಲೋದ್ದೇಶೊಡು ಪೊರುಂಬಿನಕುಲುಂದು ಪರತಿರಿ ( ಇತಿಹಾಸ ) ಪನ್ಪುಂಡು. ಈ ಮೂವರೆ ಜೋಡಿಲ ತುಲುನಿಲೊಟು ಸತ್ಯೊಲಾದ್ ಇನಿಕ್ಲ ಜನಮನೊಟುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಇಚಾರ ಸತ್ಯೊಗು ಬಾರೀ ಕೈತಲುಂಡು.

ಆದಿಮೂಲ ಬೆದ್ರದ ಇಟ್ಟೆಕೊಪ್ಪ ಪೆರಿಯಮಂಜ ಆದಿತ್ತ್ಂಡಲ ಪೆರಿಯ ಪಾಂಬಲಜ್ಜಿಗ – ಪೂಂಬಲಕರಿಯೆ ಕಿಜನೊಟ್ಟುಬರ್ಕೆದ ಮೂಲ ಪತ್ತಿನಾವೆರ್ದಾವೆರ, ಅವುಲೆ ಬಲತಿನ ಬಾಲೆ ಬೊಲ್ಲೆ , ಬಂಗಾಡಿದ ಕಪ್ಪೊದ ಮಾನಿ ಹಂದ್ರೆನೊಟ್ಟುಗು ಮದಿಮೆ ಆಪಲ್. ಕಾಲ ಕರಿನಗ ಸತ್ಯದಪ್ಪೆ ಇರ್ವೆರ್ ಬಾಲೆಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಲ್. ಆ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲು ಕಾನದ – ಕಟದೆರ್ ರಟ್ಟೆಬಲ ಬಲಿರೊಂದು ಒಡ್ಡರೊಗು ಬರ್ಪೆರ್.

ಗೊಬ್ಬಟಿಕೆದ ಪೊರ್ತುಡು, ಮಿತ್ತ ಜಾತಿಂದ್ ತರೆಕ್ಕ್ ಅಡರಿನಕ್ಲೆನ ಮರ್ಜಿನ್ ನಿಲಸಮ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ದೇಯಿಬೈದೆದಿನಲ್ಪ ಬುಲೆವೊಂದುಪ್ಪುನ ಕಾನದ – ಕಟದೆರ್ ಹಂಗ್ ದ ಬದ್ ಕ್ ಬೊರ್ಚಿ, ಊರ್ಯಯನ ನಿರೆಲ್ದಡಿಟ್ ಬದ್ ಕುನ ಸರಿಯತ್ತ್ಂದ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಸೊಂತ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತ್ ಉಂತುದು ಬದುಕುನ ಗೇನ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬಂಗಾಡಿದ ಬಲ್ಲಾಳೆರೆ ಚಾವಡಿಗ್ ಬತ್ತಿನ ಕಾನದ – ಕಟದೆರ್ , ಪಿರಾಕ್ ಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಲ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ತಿ ಸಾಲೊದ ಪನ್ನಿನ್ ಕೇಂಡೊನುವೆರ್. ಬಾಕಿಮರ್ ದ ಗೆಂದತಾರೆದ ಕಟ್ಟಪುನಿ, ಪಟ್ಟದ ಕುದುರೆನ್ ಕೇಂಡಿನ ಕಾನದ – ಕಟದೆರೆ ಪನ್ನಿನ್ ನಡಪದ್ ಕೊರಂದೆ , ಏಳೇಳ್ ಮಣೊತ ಬೊಲ್ಲಿದ ಮುಟ್ಟಲೆನ್ ಇರ್ವೆರೆಗ್ ಲ ಕೊರ್ಪೆರ್. ತನಕ್ಕ್ ಸೇರೊಡಾಯಿನ ಹಕ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರೊನು ಕಾನದ – ಕಟದೆರ್ ಕೇಂಡೆರ್ಂಡಲ ತಿರ್ತ್ ಮಿತ್ತ್, ಏದಬೇದ ತರೆಕ್ಕ್ ಏರಿನ ಬಳ್ಳಾಲೆರ್ ಬೆನ್ಪಿನಕುಲು ಬೆಂದ್ ದೇ ಸೈಯೊಡುಂದು ಬೊಲ್ಲಿದ ಮುಟ್ಟಲೆ ಲೆನ್ ಕೊರ್ತಿನವೆನ್ ನಮ ಸರಿಯಾದ್ ತೆರಿಯೊನಾಡಪುಂಡು . ಈತೇ ಅತ್ತಂದೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಲ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಯೊಡಿ ಬುದ್ಯಂತೆರ್ ಪಂತಿನ ಕೋಡಿಕೊಲೆಂಜಿ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆದ ಮೂಜಿಮುಡಿ ಕಂಡೊದಾತ್ ಜಾಗೆನ್ ಕಾನದ – ಕಟದೆರ್ ಸ್ಚಾದೀನೊಗು ದೆತ್ತೊನಿನ ತಂಕೊನು ನಮ ಮೆಚ್ಚೊಡಾಯಿನವ್ವು !
ಇಂಚ ತಾನ್ ಬೆನೊಡು ತಾನ್ ತಿನೊಡುಂದು ಗೇನ ಮಲ್ತೊನಿನ ಕಾನದ – ಕಟದೆರ್, ಇರ್ಲ್ ಪಗೆಲಾವರೆ ದುಂಬು ಗುಡ್ಡೆ ಗರ್ತ್ ದ್ ಕಂಡಕಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬೊಟ್ಟಿ ಕಂಡೊಗು ಬೇಲಿ ಪಾಡುವೆರ್, ಕಂಡ ಮೂಡ್ಯೆಡ್ ಕೆದು ತೋಡುವೆರ್, ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
ಮೂಜಿ ಮುಡಿ ಬುಲೆ ಬುಲೆಪಿನಾತ್ ಕಂಡ ಕಲೊನು ತನ್ನ ರಟ್ಟೆ ಬಲೊಟು ಗರ್ತ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಬಾರ್ದ ಕಾರ್ನಿಕೊ ವಾ ಕಾಲೊಗ್ಲ ಮರಪರಾವಂದಿನ ಪರತಿರಿಯೆ ಸರಿ !
ಗರ್ತ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಂಡ ದಪ್ಪೊಡುಂದು ಗೇನ ಮಲ್ತಿನ ಕಾನದ ಕಟದರೆರ್ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಏಪೊಗುಲ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಮುಂಡೊಡು ಕೊಡ್ಯೆ, ನಾಲ್ ಕಾರ್ ಮಂಗಲೆ, ಬೀಲೊಡು ಬುಲಯೆ ಲಚ್ಚನ ಇಪ್ಪಿಂಚಿನ ಕಾರಿ – ಕಬಿಲನ ಜೋಡಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ನಿಗಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೊದ ಕುಲ್ಕುಂದ ಪಡ್ಪುದ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಗ್ ಪಿದಡುವರ್.
ಬಾರೀ ಎರ್ಲೆನ ಸಂತೆ ಕುಲ್ಕುಂದದಲ ಜಾತ್ರೆ, ಸೇರಿಜನ ಗದ್ದಲೊದ ರಂಪು…….. ಕುಲ್ಕುಂದದ ಜಾತ್ರೆ ಉಂದು ಒರ್ಸೊಗೊರ ಜಾತ್ರೆ, ತಿಂಗೊಲೊಂಜಿ ಪಗೆಲ್ ರಾತ್ರೆ, ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆ ಲೇಲೆಲ…… ಪದರಂಗಿತೊದ ದುಡಿನಲಿಕೆದ ನಡುಟು ಕಾರಿ- ಕಬಿಲ ಬೋರಿಲೆನ್ ಒಯಿತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಬೀರೆರೆನ್ ಎತ್ತರೊದ ಜಾಗೆಡ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಗಿರಾಕಿಲೆನ್ ಎಕ್ಕುಲುನ ಎರುಬೇರ ಕನಡೆ / ಎರುಕನಡೆ ಒರ ಅಚ್ಚರಿಡ್ ಕನ್ನ್ ಮರ್ತರ್ದ್ ತೂಪೆ. ಪುಗೆಲ್ ಡ್ ಸಾಲ್ ತರೆಟ್ ಮುಂಡಾಸ್ ದಕುಲು ಎರುಬೇರೊಗು ಬರ್ಪಿನ ರೂಡಿದವ್ವು. ಆಂಡ ತರೆಟ್ ಮುಟ್ಟಲೆ, ಕಚ್ಚೆ ದುತ್ತೈತ, ಪುಗೆಲ್ ಡ್ ಬೈರಾಸ್, ರಟ್ಟೆ ಬಲ ಬಲಿರ್ನ ಜಕ್ಕಡ ಜವನ್ಯೆರೆನ್ ತೂದು ಓಲ ಮುಕ್ಕೋಲು ಕುಲ್ದಿನ ನಟ್ಟುನಕುಲು ಎರುಬೇರೊಗು ಬೈದರಯ…‌‌ ಪಂಡ್ ದ್ ನಕ್ ಲಿ ಮಲ್ಪುವೆ. ಎಲುವೆರ್ ಮೆಗಿಪಲೆ ಎರುಕನಡೆರ್ ಕೋಂಗಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಬುದ್ದಿಕಲ್ಪಾಯಿನ ಕಾನದ- ಕಟದೆರ್ ಕಾರಿ-ಕಬಿಲೆ ಬೋರಿ ಜೋಡಿಗ್ ಆಪಿನ ಬಿಲೆನ್ ಮುಟ್ಟಲೆದ ಅರುಟು ಎರುಕನಡನ ಮುಸುಂಟುಗು ದಕ್ಕ್ ದ್ “ನನ ದುಂಬುಗು ತಿಂಗೊಲಿಡಿಕದ ಸಂತೆ ತಿಂಗೊಲರ್ಧನೆ ನಡಪಡ್ಂದ್ ಮುನಿದ್
ಕಾರಿ-ಕಬಿಲ ಬೋರಿ ಜೋಡಿಲೆನ್ ದೇರೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಇನಿಕ್ ಲ ತುಳು ಜನಮಾನಿಲು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ದುಂಬುಗು ಕಾನದ ಕಟದೆರೆನ ವಾಕ್ ತಟ್ಟಂದೆ ಪೋವಂದ್ಂದ್ ಉಲತುಲಯಿ ನರ್ಗೊಂದು ಎರುಕನಡೆರ್ ದಿನಕರಿಪ್ಪೆರ್. ಕಾಲ ಕರಿನಗ ಜಾನುವಾರು ಕಾಯಿಲೆಡ್ ಪಾಕ ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿಲು ಜೂವ ಬುಡಿಯ. ಪೈರ್ ಬೇರ ತಿರ್ಗಾಟೊಡು ಗಿರಾಕಿದಾಂತೆ ಬೇರದಾಂತೆ ನಷ್ಟ ದಿನೊರ್ದು ದಿನೊಕ್ಕು ಎಚ್ಚಾಪುಂಡು. ಪೈರು ಮಂದೆ ಬಂಗಾಡಿದಂಚಿ ಬನ್ನಗ ಕಾನದ ಕಟದೆರೆನ ಸಾಧನೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಸ್ವಂತಿಕೆದ ಗೇನ, ಕಂಡಂದೆ,ಕೆರಂದೆ,ನೆರಂದೆ,ಪರಂದೆ,ಬಯಕಂದೆ ಬದುಕುನ ರೀತಿ ರಿವಾಜಿಲೆನ್ ಜನ ಕೊಂಡಾಡುನಗ ಎರುಕನಡೆರೆನ್ ತರೆಕಂತ ಪಾಡ್ಪಂಡ್. ಇರ್ಲ್ ಪಗೆಲ್ ಎತೆಟ್ ಬೂರಿನ ಎರುಕನಡೆರ್ ಕಾಯಿಲೆಗ್ ಬಲಿಯಾದ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಕಕ್ಕೊಂದು ಕರಿದ್ ಪೋಪೆರ್. ಬಂಗಾಡಿಡ್ ಕನಡ ಕಲ್ಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪುಡು ಒರಿನವ್ವು ಕಾನದ ಕಟದೆರೆನ ಪೆರ್ಮೆನ್ ಇನಿಕ್ಲ ದೆರ್ತ್ ಪತ್ತುಂಡು.

ಇಂಚ ಕಾರಿ- ಕಬಿಲನ ಜೋಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಕಾನದ ಕಟದೆರ್ ಬಿಸಿಲೆಗಾಟಿ ಏರೊಂದು ಇಕ್ಕೇರಿ ಸೇರೊನುವೆರ್.‌

ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ ಅತ್ಯರ / ಅತಿಕಾರ ಬಿದೆತೊಂಜಿ ಪೊರುಲುನು ಸುರುಕಾದ್ ಬಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಕಾನದ ಕಟದೆರ್ ಸಂದಿನವ್ವು ! ಅತ್ಯರ ಬಿದೆ ಸತ್ಯದ ಬಿದೆ, ಸತ್ಯದಿಗೆರೆಗ್ ಸಂದಿನವ್ವು ! ಸೊಂದಿನವ್ವು!! ಪುಂಡಿ ಪತ್ತ್ ದ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಅವ್ವು. ಆ ಕಾಲೊಡು ಕಾನದ ಕಟದೆ ಕಾರ್ನಿಕೊನು ಮೆರೆದ್ ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ ಅತ್ಯರ ಬಿದೆ ಕೊನತೆರ್ ಬಿತ್ಯೆರ್ ಬುಲೆಯೆರ್. ಈ ಸತ್ಯೊದತ್ಯರ ಬಿದೆ ಕೊನತೆರೆಂಚ ? ಬಿದೆ ಬಿತ್ಯೆರೆಂಚ ? ಬುಲೆ ದೆತ್ತೆರೆಂಚ ? ಪಿಲೆ ಕಲೆರೆಂಚ ? ಪೊಲಿ ಲೆತ್ತೆರೆಂಚ ? ಈ ಪೂರ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗ್ ಕರುಂಗೋಲು ಪಾಡ್ದನ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪುಂಡು.

” ಪೊಲಿಯೆ ಪೊಲಿಯರ್ ಪೊಲಿ
ಪೂವೆ ಪೋಂಡುಲ್ಲಯ ||
ಕೋಡೆಂದೆರೆ ಇನಿಂದೆರೆ ಮಾಯಿದಲ ಪನ್ನಮೆ |
ಮಾಯಿದಲ ಪುನ್ನಮೆಲ ಮಾಯೊಡೆ ಪೋತುಂಡುಯೆ | ಸುಗ್ಗಿದಲ ಕರುಂಗೋಲುಲ ನಲಿತ್ತ್ ದೆ ಪೋತುಂಡುಯೆ | ” ಇಂಚ ಕರುಂಗೋಲು ಪಾಡ್ದನ ಸುರು ಆಪುಂಡು.
ಜೋಡಿ ಜವನ್ಯೆರ್ ಸುದ್ದಾಚಾರೊಡು ಇತ್ತೊಂದು ಸೇಡಿ ಸಂಗಾರೊಡು ಐತ ಆವೊಂದು ಬೊಲ್ದು ಕಚ್ಚೆ, ಬೊಲ್ದು ಮುಂಡಾಸ್, ಬೊಲ್ದು ಪಟ್ಟೆ ಸಾಲ್ ಪುಗೆಲ್ ಡ್ ಪಾಡೊಂದು , ಸುಣ್ಣೊದ ಬೊಟ್ಟು ಮುಂಡೊಗು ಪಾಡೊಂದು ನೆಕ್ಕಿದ ತಪ್ಪುದ ಗೊಂಚಿಲ್ ನ್ ರಡ್ಡ್ ಕೈಕುಲೆಡ್ ಲ ಬೀಜೊಂದು ಕರುಂಗೋಲು ಪಾಡ್ದನ ಮಣಿಸೊರತ್ತ ಲಯೊಜ್ಜು ಪಜ್ಹ ಪಾಡೊಂದು ಜಾಲ ಮುಂದಿಲ್ ಏರೊಂದು ” ಕರುಂಗೋಲುದ ಜೇವುಲು ಬೈದ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಲೆ….. ಪೊಲಿಯೆ……ಪೊಲಿ ಎಚ್ಚಿಲೆ….. ” ಪಂದ್ ಕೂ….ಸೊರ ಪಾಡ್ದ್ ಪೊಲಿ ದಿಂಜವುನ ಸತ್ಯೊಲು ಏರ್ಂದ್ ಕೇಂಡ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಎಡ್ಡೇನೆ ತೆರಿವು ಸಾರಮಾನ್ಯೆರ್ ಕಾನದ- ಕಟದೆರೆಂದ್ !
ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಮೀರಿದ್ ಜನಮಾನಸ ಗೆಂದಿನ ಕಾನದ- ಕಟದೆರ್ ಮಣಿಸೊರತ್ತ ಅಬ್ಬರೊಡು ವಾ ಗರ್ಗುಂಡಿ ಕತ್ತಲೆದ ನಡಿರ್ಲ್ ಡ್ ಲ ಪೊಲಿ ಲೆತ್ತ್ ದ್ ಕೂ…… ಪಾಡ್ಯೆರ್ ಪಂದ್ಂಡಾಂಡಲ ಬಡ್ಕ ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ದ್ ದ್ ಬಾಕಿಲ ತಡ್ಯಡ್ ತುಡರ್ ಅರ್ಲದ್ ಪೊಲಿನ್ ಎದ್ಕೊನುನ ತುಳುವೆರೆನ ನಂಬೊಲ್ಗೆಲ ಅಂದ್, ಸಾರಮಾನ್ಯ ಸತ್ಯೊಲು ಕಾನದ- ಕಟದೆರೆಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಗೌರವಲ ಅಂದ್ !

ಕರುಂಗೋಲು ಪಾಡ್ದನದ ಪದರಂಗಿತ ಸಾಲ್ “ಲೋ ಕರುಂಗೋಲು ಕೊನತಿನ ಏರೆಂಚ ಪಿಂಬೆರ…..? ಕರುಂಗೋಲುಲ ಕಾಂತರೊಟ್ಟು ಕಾಂತಕ್ಕನೆ ಪಿಂಬಲೆ……” ಸುಮಾರ್ ನಾಲ್ನೂತ್ತ ಐವ ಪಿರಾಕ್ ದ ಕಾಲೊಡು ಕಿಜನೊಟ್ಟು ಬರ್ಕೆದ ನೆರೆತ ಕಾಂತರೊಟ್ಟುದ ಕಾಂತಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಪಿರಯದಾರ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ತೆರಿದಿತ್ತೆರ್ಂದ್ ಕರುಂಗೋಲು ಪಾಡ್ದನ ಇನಿಕ್ ಲ ತೆರಿಪಾವುಂಡು. ” ಲೋ ಕರುಂಗೋಲು ಪುಟ್ಟಿನದೆ ಓಲುದೆ ಕಾಂತಕ್ಕ ? ಮೂಡಯಿದ ದಿಕ್ಕ್ ಡ್ ಲ ಕಂಡೊದ ಮೂಡ್ಯೆಡೆ…..ಪಡ್ಡಾಯಿದ ದಿಕ್ಕ್ ಡ್ ಲ ಸುದೆತ ಬರಿಟೆ….. ಬಡಕಯಿದ ದಿಕ್ಕ್ ಡ್ ಲ ಕಲ್ಲನ ಬಾತೆಡೆ……ತೆನ್ಕಯಿದ ದಿಕ್ಕ್ ಡ್ ಲ ನೀರ ಚಿಲ್ ಮೆಡೆ‌‌……..” ಇಂಚ ನಾಲ್ ದಿಕ್ಕ್ ಡ್ ತನ್ನ ತಂಕ ತಾಕತ್ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ಕಾರ್ ಬಾರ್ ದ ಕಾರ್ನಿಕೊಡು ಪೊಲಿ ಕೊನತ್ ಕೊರ್ತೆರ್ಂದ್ ಕಾಂತರೊಟ್ಟು ಕಾಂತಕ್ಕ ಪನ್ಪಲ್.

ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ ಅತ್ಯರ / ಅತಿಕಾರ ಬಿದೆನ್ ಎಂಚ ಕೊನತೆರ್ಂದ್ ಕರುಂಗೋಲು ಪಾಡ್ದನ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾರುಂಡು. ” ಬೊಲ್ಯನ ನುಗೊಟುಲ ಗೋರುದೇ ಕೊನತೆರ…..
ಕಂಚಿನ ತಡ್ಪೆಡ್ ಲ ಗಾಲಿತೆ ಕೊನತೆರ…. ಪಾರನ ತಡ್ಪೆಡ್ ಲ ಪಾರದೇ ಕೊನತೆರ……. ಇಟ್ಟೆವುದ ಇರೆಟ್ ಲ ಪೊದಿದೆ ಕೊನತೆರ…….. ಬಾರೆಕುಲಯಿ ಬೂರುಡುಲ ಸುಂದುದೆ ಕೊನತೆರ……. ಚೇವುದಲ ದಂಡ್ ಡ್ ಲ ಬೆತ್ತ್ ದೆ ಕೊನತೆರ‌‌‌‌‌………. ಕಡಿರನೆ ಕೋಲುಡುಲ ಕೋತುದೆ ಕನತೆರ……..ಚೂರಿದನೆ ಮುಳ್ಳುಡುಲ ಸುರಿದೆ ಕೊನತೆರ……ನೆಕ್ಕಿದನೆ ತಪ್ಪುಡುಲ ಬಾಮಿತೆ ಕೊನತೆರ….. ಪೊಲಿಯೆ ಓ ಪೊಲಿಯ ದ್ ಪಂಡ್ ದೆ ಕೊನತೆರ. ‌‌‌‌………..”

ಉಂದು ಅತ್ಯರ/ಅತಿಕಾರ ಬಿದೆತ ಬಿಲೆ ಕಲೆತ ಮೈಮೆದೊಟ್ಟುಗು ಕಾನದ ಕಟದೆರೆನ ಗೇನ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆಗ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಂಡು.
ಉಂದೆನೆ ” ಇರೆಟ್ ಇಟ್ಟೆವುಡು ಬಾರೆಕುಲಯಿ ಬೂರುಡು ಸುಂದುದು ಕೋತುದು ಬಾಮಿತ್ ಪೊಲಿ ಲೆತ್ತಿ ಪೊರ್ತು ” ಪಂದ್ ಕಾನದ ಕಟದ ದೈವ ಪಾತ್ರಿಲೆನ ನುಡಿಕಟ್ಟ್ ನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತ್ಂಡ ತೆರಿಯೊನರೆ ಸಾದಿಲುಲ್ಲ.

ಹಂಗ್ ದ ಬೆನ್ನಿ ಬುಟ್ಟಿದ ಮಾನಿ ; ನಮಕ್ಕುಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ, ನಮ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಕಾನದ- ಕಟದೆರ್ ಬಂಗಾಡಿಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಸಾಲೊದ ಪನ್ನಿ ಕೇಂಡೊಂಡೆರ್ ಮೂಜಿಮುಡಿ ಜಾಗೆ ಪಡೆವೊಂಡೆರ್
ಕಾರಿ – ಕಬಿಲೆ ಜೋಡಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆರ್
ಅತ್ಯರ ಬಿದೆ ಕೊನತೊಂಡೆರ್
ಕಯೆರ್ ಕಡ್ತೆರ್ ನಯೆರ್ ಮಲ್ತೆರ್
ಕುಂಬುರ ಕಡ್ತೆರ್ ನುಗ ಮಲ್ತೆರ್
ಕುಕ್ಕು ಕಡ್ತೆರ್ ಪಲಯಿ ಮಲ್ತೆರ್
ಕೇರಿನ್ ಪತ್ತ್ ದ್ ಪುನಕೆದ ಬಲ್ಲ್ ಪಾಡ್ಯೆರ್
ಒಲ್ಲೆನ್ ಪತ್ತ್ ದ್ ಕೋಂಟಿ ಬಲ್ಲ್ ಪಾಡ್ಯೆರ್
ಅರನೆನ್ ಪತ್ತ್ ದ್ ಪನೊರೊಂಜಿ ಆಕ್ಯೆರ್
ಎಡ್ಡೆವುನು ಪತ್ತ್ ದ್ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಬೊಟ್ಯೆರ್
ಅಂಗರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕುಡ ನ್ ಮಾನಿ ಮಲ್ತೆರ್……… ಇಂಚ ಕರುಂಗೋಲು ಪಾಡ್ದನ ಪದರಂಗಿತೊಡು ಕಾನದ ಕಟದೆರೆ‌ನ ಮಾನದಿಗೆ ಗೇನಾದಿಗೆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಮರ್ಗಿಲ್ ಲೆನ್ ತೆರಿಯೊನ್ಯರೆ ಬೋಡಿತ್ತ್ ನಾತ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು.
ದುಂಬುಗು ಅತ್ಯರ /ಅತಿಕಾರ ಬಿದೆ ಬಿತ್ತ್ ದ್ ಕೊಡ್ಡಿದ್ ಬುಲೆದ್ ಉಂತುನ ಪೊರುಲುನು ಕರುಂಗೋಲು ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪುಂಡು. ಅವೆತೊಂಜಿ ಕೊಡಿಪುಲ ಸೂಜಿದನೆ ಕೊಡಿಪು……. ಅವೆತನೆ ಮುದೆಲ್ ಲ ಬೆದ್ ರಾನೆ ಪುಂಡೆಲ……. ಇಂಚ ಕರುಂಗೋಲು ಪಾಡ್ದನದ ರಾಗ ರಂಗ್ ಡ್ ಸಾಗುಂಡು…
ಬುಲೆ ಬುಲೆದ್ ಕೊಯ್ಲ್ ಮುಗಿತ್ ದ್ ಬುಲೆಬಾರ್ ನ್ ರಚ್ಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಗಿಳಿ ಪತ್ತುನಾಯನ ಪಟ್ಟ್ ಪಾಲ್
ಬೆಡಿತಾಯನ ಬೆಡಿಪಾಲ್
ನಾಯಿದಾಯನ ನಾಯಿಪಾಲು………… ಇಂಚ ಪೊರ್ಲಕಂಟ್ ದ ಪಟ್ಟ್ ಪಾಲ್ ನ್ ಮಲ್ಪದ್ ಸಮ ಪಾಲ್ ಸಮ ಬಾಳ್ ನ್ ಲೋಕೋಗೆ ತೊಜಿಪಾಯಿನ ಬೀರೆರ್ ಕಾನದ ಕಟದೆರ್ ಕೊಂಡಾಡೊಂದು ಕರುಂಗೋಲು ಪಾಡ್ದನ ಮುಗಿತಲೊದಂಚಿ ಪಜ್ಜ ಊರುಂಡು.
” ಇಂಚಂಚನೆ ಪಂಡ್ಂಡಲ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಆಪುಂಡುಯೆ…,. ಪೊಲಿಯೆ ಪೊಲಿ ಎಚ್ಚ್ ಲೆ……” ಪನೊಂದು ಕರುಂಗೋಲು ಪಾಡ್ದನ ನಲಿಕೆ ಮುಗಿತಲ ಆಪುಂಡು. ಸುಗ್ಗಿದ ಪುನ್ನಮೆ ದಿನಮಾನ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಪನ್ನಗ ಉಲ ಉಡಲ್ ಡ್ ಕರುಂಗೋಲು ದಕುಲು ಬರುವೆರ್ ಮಾರಿ ದೇರುವೆರ್ ಪೊಲಿ ಕೊನಪೆರ್ ಪನ್ಪಿಂಚಿ ಎಚ್ಚರ್ಗೆ ಉಲತುಲಯಿ ತಯಾರಾಪುಂಡು.
ತಡ್ಪೆಡ್ ಅರಿ ಬಾರ್ ತರಾಯಿ ಸಕ್ತಾನ ಭಕ್ತಿದ ಪನವುನು ಕೊರ್ದು ಕರುಂಗೋಲುದ ಜೇವುಲೆನ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿನವ್ವು ಇನಿಕ್ ಲ ತುಳುವೆರೆಡ ರೂಡಿಡುಂದು !


ಜಾಗತಿಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿತಾಣ ಮಹಾನಾಯಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ 8088059494 ನಂಬರ್ ಸೇರಿಸಿ.

ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ:

https://chat.whatsapp.com/JItjEWZ9e5fBWDL6CkTr97

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ