ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ನೈತಿಕತೆ ಬೋಧಿಸಿದ್ದು ಬುದ್ಧ - Mahanayaka

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ