ಬಂಗಾಡಿಯ ಕೋಡಿ ಕೊಡಂಗೆ ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕಾರ ತಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದ  ಕಾನದ – ಕಟದರು | ಸಂಚಿಕೆ: 16 - Mahanayaka

ಬಂಗಾಡಿಯ ಕೋಡಿ ಕೊಡಂಗೆ ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕಾರ ತಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದ  ಕಾನದ – ಕಟದರು | ಸಂಚಿಕೆ: 16

kanada katadaru
10/03/2022

  • ಸತೀಶ್ ಕಕ್ಕೆಪದವು

ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಅತಿಕಾರ / ಅತ್ಯಾರ ತಳಿಯ ‘ಕುರುಂಟ’ನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾಲು ದಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುಬರುತ್ತಾ –    ಬೆಟ್ಟದ ಕಡ್ತಿಕಲ್ಲ್ ಗಡಿ’ಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ . ಒಮ್ಮೆಗೆ ತುಳು ನೆಲದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೋಲ್ಲಾಸಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬಲ ಕಾರ್ನಿಕಗಳಿಂದ ಇರುಳು ಬೆಳಗುವುದರ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಕೋಡಿಕೊಡಂಗೆ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆಯ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೇಸಾಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಳುನಾಡಿನ ಕರುಂಗೋಲು ಪದರಂಗಿತದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ಞಾವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

“ ಉಲ್ಲಾಯೆಲ ಉಲ್ಲೆರಿಜ್ಜೆರ…… ಜೇವು ಮದಿಯಾಲೆ …….!

ಲೆಪ್ಪನ ಬುಲಿಪ್ಪನಲ ಕೂಟೊಗೇ ಪೋತೆರ ……..!

ಓ ಕೂಟೊದುದೇ ಬನ್ನಗುಲ್ಲಾಯೆ, ದಾನೆ ಮಲ್ತೆರ….!

ಲಂಡ್ ಕಾನೆ , ಮುಂಡುಕನೆ ಬೋರಿ ಮಲ್ತೆರ ….!

ಕಾರಿನ್ ಲ ಕಬಿಲನ್ ಜೋಡಿ ಮಲ್ ತೆರ……!

ಅಂಗರನ್ ಬಾಕುಡನ್ ಮಾನಿ ಮಲ್ತೆರ

ಅಂಡೆ ಪತ್ತ್ ಬೊರ್ಯರಲ ಪೆತ್ತ ಮಲ್ತೆರ !

ಬೊಟ್ಟುಗುಲ ಮೇಲಾಯಿನ ಪಿಲ ಮಲ್ ತೆರ

ಹೀಗೆ ಕರುಂಗೋಲು ಪದರಂಗಿತವು ಈಗಲೂ ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಕಾನದ ಕಟದರ ಸಾಧನೆಯ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುವ ಪರಿಯನ್ನು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ .

ಕಡ್ತಿಕಲ್ಲ್ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದ ಕಾನದ – ಕಟದರು ನೇರವಾಗಿ ಕೋಡಿಕೊಡಂಗೆಗೆ ಹೋಗಿ  ಉಲ್ಲಾಯ ಕೊಡಂಗೆ ಬಾನರು ರನ್ನು ಬೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ . ಅವರ ಮಡದಿಯು ‘ ಕೊಡಂಗೆ ಬಾನಾರು’ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ‘ ಲೆಪ್ಪನ ಬುಲಿಪನಲ ಕೂಟೊಗೇ ಪೋತೆರ್ ,ಎಂಬುದಾಗಿ ತುರ್ತುಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋಗಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೇ ನೇರವಾಗಿ ತಾವು ಅಗೆದು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಗದ್ದೆಗಳತ್ತ ತೇರಳುತ್ತಾರೆ . ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ . ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಸಹಾಕಾರ ಕೇಳಿದರೂ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು , ಅಸ್ಪಶ್ಯರೇ ಆದ ಅಂಗಾರ – ಬಾಕುಡರ    ಸಹಕಾರಯಾಚಿಸುತ್ತಾರೆ , ಹಾಗೇಯೇ ಲಂಡುಕೆ – ಮುಂಡುಕೆ  ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಳುಮೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ . ಕಾರಿ-ಕಬಿಲರ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಉಳುಮೆಗೆ  ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ . ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಯುವ ಆಕಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಹಾಲು ಕರೆಯಲು ನಿಪುಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ . ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗದ್ದೆಬದುವಿನ ( ಕಟ್ಟಪುಣಿ ) ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲು ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾರೆ ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೆದು ನಿಂತು ಕಾನದ – ಕಟದರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗದ್ದೆಗಳ ಸೊಬಗನ್ನು ಹಿಮ್ಮಡಿಗೋಳಿಸಲು ಸಹಕಾರವಾದುವು .

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಙಾನವನ್ನು ಕಾನದ – ಕಟದರು  ಕಂಡು ಕೇಳಿ ತಮಗರಿವುಳ್ಳ ಪ್ರಕಾರ ಗದ್ದೆ ಸಾಗುವಳಿಗೆ           ( ಕಂಡ ಸಾಗೋಳಿ )   ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ , ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ  ಮಾದರಿಯನ್ನು                ಅನುಸರಿಸಿ ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು   ಕರಂಗೋಲು ಪದ- ರಂಗಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ

“ಏರ್ ಯ  ಓ ಅಂಗರ ಬಾಕುಡ ನಾಲೆರುಲ ಮಾದಲ ……….

ನಾಲೆರುಲ ಮಾದವರೆ , ಕುಸೆಲೇನ್ ಪಿನಯೆನ…..    ಹೀಗೆ ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿಂತಿತರಾದಗ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಟ್ ಮಗ ಮೂಡಯೀರ್ಗಲ …….. ಮುಡಾಯಿ ಕಟ್ಟ್ ಮಗ ಪಡ್ಡಾಯೀರ್ಗಲ…..”

ಹೀಗೆ ಎತ್ತುಗಳ ಉಳುಮೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ  ,ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ , ಈ ನಡುವೆ ಗದ್ದೆಯ ಉಳುಮೆಗೆ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ  ನಾಯೆರ್ , ನಿಗ , ಪುನಕ್ಕೆದಲ್  ಪನೋರು ಗುಂಡಾಲ – ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ  ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತ  ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಂದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿರಬಹುದೆಂಬ ಮಾರ್ಮಿಕ ಮಾತುಗಳು ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರಂಗೋಲಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿತಗೊಂಡಿದೆ

“ ಏರ್ ಯ  ಓ ……. ಲಂಗರ ಬಾಕುಡ ನಾಲೆರುಲ ಮಾದಲ

ನಾಲೆರುಲ ಮಾದವರೆ ನಯೊರೊಂಜಿ ಆಮೊಡೆ

ಕಯೆರ್ ಕಡ್ಪು ಮಗ ನಯೆರೊಂಜಿ ಊರುಲ

ಕೇರಿನ್ ಲ ಪತ್ತ್ ಮಗ ಪುನಕ್ಕೆಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲ

ಪೊನ್ನೆನ್ಲ ಕಡ್ಪು ಮಗ ನಿಗಲೊಂಜಿ ಗೂರುಲ

ರನ್ನೆನ್ ಲ ಪತ್ತ್ ಮಗ ಪನೊರೊಂಜಿ ಆಕ್ಲ

ಪಾವೊರಿನ್ ಪತ್ತ್ ಮಗ ಗುಂಡಲೊಂಜಿ ಆಕ್ ಲ

ಹೀಗೆ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿ ನಿಸರ್ಗದ ಮರಗಿಡ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳ ಉಳುಮೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂಬ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಕರುಂಗೋಲು ಪದರಂಗಿತವು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ತುಳುನಾಡಿಗೆ  ಅತಿಕಾರ ತಳಿಯನ್ನು ಕಾನದ – ಕಟದ ಅವಳಿ ವೀರರು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ವರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ  ಆದರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಳಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ ಸ್ಥಳ , ಗದ್ದೆ , ಪರಿಸರದ ಬಗೆಗೆ ಜ್ಞಾನ  ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ . ಕಡ್ತಿಕಲ್ಲ್ ಗಡಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಕೋಡಿ ಕೊಡಂಗೆ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆಯ ಮೂರು ಮುಡಿ ಗದ್ದೆಯಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರತೆಯಲ್ಲಿ ಅಗೆದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕಾರ ತಳಿಯ ಬೀಜವನ್ನು ಊರಲು ಶುಭ ಮೂಹುರ್ತ ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸುತ್ತರೆ .

ಹಸನ್ಮುಖಿ ಸೂರ್ಯನು ಮೂಡಣದಲ್ಲಿ ರಂಗೇರಿ ಮೇಲೆರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ‘ಕೆಂಪ್ಲಜೆ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆ’ ರನ್ನು ಸುತ್ತಿಸಿ, ಕುಟುಂಬದ  ಕಲ್ಲುಟಿ – ಪಂಜುರ್ಲಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅತಿಕಾರ ತಳಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಮಾಡಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅತಿಕಾರ ತಳಿಯು ….. ಕಾನದ ಕಟದರು ಬಿತ್ತಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ನೊಡು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ವಿಶ್ಮಯವೇ ನಡೆದುಹೋಯಿತು ಎಂಬುದು ಕರುಂಗೋಲು ಪದರಂಗಿತ ಬನ್ನಿಸುತ್ತದೆ “ ಅವೆತ್ತೊಂಜಿ ಕೊಡಿಪುಂಡು ಸೂಜಿದಲ ಕೊಡಿಪು / ಅವೆತ್ತೊಂಜಿ ಪುಂಡೆಲುಂಡು ಬೆದ್ ರಾನೆ ಪುಂಡೆಲು ಹೀಗೆ ಹಾಡು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ  ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ತಳಿಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದ್ದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯದ್ಬುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿರುವುದು, ಸತ್ಯದ ಅತಿಕಾರ ತಳಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಆಗಿದೆ . ಸೂಜಿ ಮೊನೆಯಕಾರದಲ್ಲಿ ತಳಿಯು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಬಿದಿರಿನ ಪೊದೆಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿಕಾರ ತಳಿಯು ಬೆಳೆದು ಪ್ರಜ್ವಲನಗೊಂಡಿದೆ  ಎಂಬುದನ್ನು  ಜನಪದಗಾರರು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅತಿಕಾರ ತಳಿಯ ಭತ್ತವು ವೈಯ್ಯರದಿಂದ  ಬೆಳೆದು ನಿಂತು ನೋಡುಗರನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವಂತೆ ಬಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು , ಅಲ್ಲದೆ ತೆನೆತುಂಬಿದ ಬಳುಕಿನ ಭತ್ತವು ಮೈಮರೆತು ನಿಂತಾಗ ಗಿಳಿಹಿಂಡುವಿನ ಕಾಟ ಎದುರಾಯಿತು . ಅದಕ್ಕಾಗಿ “ ಗಿಳಿಯನ್ನನ್  ಪತ್ತೊಡುಲ ಗುಡಾರೊಡೆ ಪಾಡೊಡು …….” ಹೀಗೆ ಕರುಗೋಲು ಪದರಂಗಿತ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ತುತ್ತತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಕೊಡಂಗೆ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಡ ಮೃಗಗಳ ಹಾವಳಿ , ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳ ಹಾವಳಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು , ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಎದುರಿಸಲು ಹಕ್ಕಿ ಹಿಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರ,ಮೀಣರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಗಿಳಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಸಲಾಯಿತು ಕಾಡು ಹಂದಿಯ ಬೇಟೆಯಾಡುವವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಹಂದಿಯ ಬೇಟೆ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು .

ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುವಳಿ ಮುಗಿದಾಗ ಅವರವರ ಪಾಲನ್ನು ಆವರವರಿಗೆ ಹಂಚಲಾಯಿತು  ಎಂಬುದನ್ನು ಕರುಂಗೋಲು ಪದರಂಗಿತವು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

“ ಗಿಳಿಯನ್ನ ನ ಗೂಡಾರೊಗು ಬೇತೆನೆ ಲತ್ತೆರ /

ಪಂಜಿ ಪತ್ತು ಜನೊಕುಲ ಬೇತೆನೆ ಲತ್ತೆರ / ಹೀಗೆ ಅವರವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮುಗಿದು ಭತ್ತವನ್ನು ಅಳೆದು ಕೊಟ್ಟರೆಂಬ ಚಿತ್ರಣ ಕರಂತಗೋಲು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ .

ಹೀಗೆ ಅತಿಕಾರ ತಳಿಯನ್ನು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತಂದುಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಫಲ ಪಡೆಯುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ವವ್ವೆ ಸತ್ಯದಪ್ಪೆ ಬೊಲ್ಲೆಯ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯು ಕಿಜನೊಟ್ಟು ಬರ್ಕೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವಳಿ ವೀರರಿಗೆ ಕಾನದ – ಕಟದವರಿಗೆ ಸಿಡಿಲೇ ಬಡಿದಂತಾಯಿತು . ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಕಾನದ – ಕಟದರು ಗಳಗಳನೆ ಅತ್ತರು. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಹೆತ್ತವ್ವಳ ನಡತೆ , ಆಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಶೌರ್ಯ ತುಂಬಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ . ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರೂ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮರೆಯದೇ ಸಾಗುವಳಿಯ ಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅಂಗರ – ಬಾಕುಡರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವೆವು ಎಂಬುದರ ಸೂಚಿಸಿ ಅತೀ ಬೇಗನೆ ಕಿಜನೊಟ್ಟು ಬರ್ಕೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೆಳೆಸಿದರು .

ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ: 

ಗಟ್ಟದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೌಂಡಿಯ ತಡೆ/ ಕಾನದ-ಕಟದರ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ/ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚೌಂಡಿ, ಚೌಂಡಿ ಗುಳಿಗನಿಗೆ ನಿಲೆ: ಸಂಚಿಕೆ: 15

ಮಹಾನಾಯಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಿಗೆ 8088059494 ನಂಬರ್ ಸೇರಿಸಿ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ…

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಸೇರಿ: https://chat.whatsapp.com/IrdQk252EnnGsLx9CS8tli

ಡೈಲಿ ಹಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ: https://profile.dailyhunt.in/mahanayaka

Disclaimer:

www.mahanayaka.in ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದೇ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಅಥವಾ ನೋವುಂಟಾಗುವಂತಹ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಎನಿಸಿದಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದುಗರು 9686872149 ನಂಬರ್ ಗೆ ಸುದ್ದಿಯ ಲಿಂಕ್ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮ ದೂರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಂತಹ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಮಾಧ್ಯಮವು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ